Hamhi rangaya lagaib ho khearki tur k aib ho holi s